Facebook
Instagram
Youtube

Pilotprojekt Hotspots


I 2021 iværksætter vi et pilotprojekt, der skal udvide Ren Natur-konceptet med Hotspots. Hotspots er særligt udfordrede og afgrænsede steder, hvor der pga. svær tilgængelig, grænsefladeproblematik mellem privat og offentligt område og/eller mange brugere forekommer meget henkastet affald. Renholdelsen på Ren Natur ruterne og på Hotspots vil altid være en supplerende indsats og ikke en spareøvelse for kommunen.

På Ren Natur ruterne gennemgår foreningerne ruten én gang, på et Hotspot besøger foreningen området og samler henkastet affald flere gange i løbet af en sæson. Foreningen er til stede samtidig med evt. brugere af området og indsatsen har således også en væsentlig karakter af bevidstgørelse, holdningsbearbejdning, nudging.

De specifikke opgaver på det pågældende Hotspot beskrives og aftales sammen med kommunen. Det aftales også i hvilken periode og hvor ofte foreningen skal besøge det pågældende Hotspot. Som udgangspunkt skal Hotspot besøges hver. 14. dag i maj-sep. – i alt ca. 8 gange af 1-2 timers varighed. Det aftales med kommunen hvor affaldet stilles og hvornår det afhentes.

HDR udvælger den forening, der skal gennemføre opgaven. Der afholdes først en telefonisk, dernæst et fysisk møde for at sikre at foreningen kan se sig selv i opgaven. De skal være proaktive, engagerede og spille med, så opgaveløsningen udvikles i fællesskab. De skal også kunne mønstre min. 2 personer hver gang. De skal stille op til interview undervejs og afslutningsvis. En del af opgaven består i at afrapportere hvad, hvor og hvor meget henkastet affald, de finder.

HDR besøger hvert Hotspot ved beskrivelsen af opgaven og igen i løbet af sæsonen. HDR forsyner foreningen med særlige veste og med snappere, handsker og sække.

Hvis det aftales, at der skal indkøbes særligt udstyr til opgaven fx trækvogn, teleskopstænger, lommeaskebægre eller andet betaler kommunen særskilt for dette.

Pilotprojektet gennemføres i en enkelt kommune i 2021 og på baggrund af erfaringerne herfra, forventer vi at kunne tilbyde renholdelse af Hotspots til alle Ren Natur-kommuner i 2022. Foreningerne, der passer et Hotspot, vil i lighed med foreninger, der går en rute i Ren Natur modtage sponsormidler for indsatsen.