Vidensportal
Skift til Ren Natur
Facebook
Instagram
Youtube

Pilotprojekt Hotspots


I 2021 iværksatte HDR et pilotprojekt, for at undersøge muligheden for at udvide Ren Natur-konceptet med Hotspots. Hotspots er særligt udfordrede og afgrænsede steder, hvor der pga. svær tilgængelig, grænsefladeproblematik mellem privat og offentligt område og/eller mange brugere forekommer meget henkastet affald. Renholdelsen på Ren Natur ruterne og på Hotspots vil altid være en supplerende indsats og ikke en spareøvelse for kommunen.

På Ren Natur ruterne gennemgår foreningerne ruten én gang, på et Hotspot besøger foreningen området og samler henkastet affald flere gange i løbet af en sæson. Foreningen er til stede samtidig med evt. brugere af området og indsatsen har således også en væsentlig karakter af bevidstgørelse, holdningsbearbejdning og nudging.

Evalueringen af pilotprojektet viser at foreningernes oplevelse var, at synlig oprydning påvirker folk til ikke at smide affald. Når vi ser på vores analysetal for de to lokaliteter, tegner der sig et interessant billede over de sidste tre år. Generelt har vi oplevet af affaldsmængderne er steget under corona, for at falde igen i år. På de to hotspot-lokaliteter er faldet meget markant. Der er en vis sandsynlighed for, at foreningernes oprydning og tilstedeværelse har været medvirkende.

Vi gennemførte pilotprojektet på to lokaliteter med mange sommergæster, både familier og grupper af unge, i Roskilde Kommune. De specifikke opgaver på de pågældende Hotspots blev beskrevet og aftalt med kommunen efter et besøg på lokaliteterne. Det aftaltes, at hver lokalitet skulle besøges 6-7 gange fra juni til september, samt hvor affaldet skulle stilles og hvornår det blev afhentet.

HDR udvalgte de foreninger, der skulle gennemføre opgaven. Vi afholdt et fysisk møde for at sikre at foreningerne kunne se sig selv i opgaven. De skulle være proaktive, engagerede og spille med, så opgaveløsningen kunne udvikles i fællesskab, og de skulle også kunne mønstre min. 2 personer hver gang. HDR forsynede foreningerne med veste, affaldssnappere, handsker, sække og lommeaskebægre til uddeling. Efter hvert besøg sendte foreningerne fotos og skrev lidt om, hvilket affald de havde fundet. Afslutningsvis besvarede de et evalueringsskema skriftligt. Foreningerne modtager, i lighed med foreninger der går en rute i Ren Natur, sponsormidler for indsatsen.

 

Vi finder resultatet af pilotprojektet så positivt, at vi har valgt at udrulle konceptet til alle 40-45 kommuner med Ren Natur ruter i 2022. Hver deltagende kommune vil således få mulighed for at vælge ét Hotspot, som besøges og renholdes af en forening 4 gange i sæsonen. Hvis kommunen har valgt at få lavet en affaldsanalyse af Hold Danmark Rent, foreslår vi at Hotspottet vælges blandt de lokaliteter, der har vist sig mest kritisk med hensyn til henkastet affald. Det kan fx være en sidegade eller en p-plads. Vi glæder os til at måle resultaterne.

Evaluering af Hotspot i dec. 2022:

I 2022 fik alle kommuner i Ren Natur mulighed for at tegne en kort Hotspotrute på et særligt affaldsudfordret sted, der skulle indsamles affald på fire gange i sæsonen.

Kun få kommuner valgte at benytte sig af dette og i disse kommuner var det ganske få foreninger, der ønskede at gå en sådan rute fire gange i sæsonen. Ganske få af hotspotruterne blev placeret på lokaliteter, hvor Hold Danmark Rent laver analyser. Det var derfor ikke muligt at se en entydig effekt af en sådan særlig intensiv renholdelse af en forening.

Da det er administrativt tungere i forhold til indmeldelse af indsamlingsdage og afrapportering end de almindelige Ren Natur ruter, og sammenholdt med den lille interesse for disse særlige ruter, har vi valgt at lade dem udgå som mulighed i Ren Natur 2023.

Et hjerteligt tak til alle vores samarbejdspartnere