Vidensportal
Skift til Ren Natur
Facebook
Instagram
Youtube

HDR’s indekssystem til bedømmelse af renholdelseskvalitetenHDR anbefaler, at kommunens samlede vægtede indekstal i renhold skal være på et acceptabelt niveau, svarende til indeks 3 eller 4.

HDR’s affaldsanalyse har tidligere været baseret på et visuelt skøn af renholdelseskvaliteten på de
enkelte målepunkter. Analysemetoden er nu ændret til en kombineret tælle- og indeksanalyse, hvor HDR’s konsulenter i første omgang optæller affaldet på de enkelte målepunkter for henholdsvis skod, småt affald og stort affald. De optalte mængder for hver affaldstype indarbejdes efterfølgende i et nye indekssystem, der beskriver renholdelseskvaliteten på lokaliteterne.

I 2019 og 2020 udviklede HDR et renholdelsesindeks for alle typer af affald opdelt i kategorierne
skod, småt affald og stort affald . Affaldsindekset er et målstyringsværktøj inddelt i 9 indekstal og 5
indeksgrupper. Indekssystemet er udviklet dels til brug ved en bedømmelse af renholdelseskvaliteten
af henkastet affald på lokaliteterne, men også på affaldstyperne eller for hele kommunen.

HDR's indeks gør det muligt at få et hurtigt overblik over problemets omfang generelt på den enkelte lokalitet, i en sammenligning med andre kommuner, samt viser en udvikling over tid.
Indekssystemet benyttes i særlig grad til at udvælge de lokaliteter, der er kritiske i renhold og som i første omgang bør forbedres i renholdelseskvalitet.


Et hjerteligt tak til alle vores samarbejdspartnere