Vidensportal
Skift til Ren Natur
Facebook
Instagram
Youtube

Affaldsanalyser


Affaldsanalysen er et øjebliksbillede

Hold Danmarks Rent’s Affaldssanalyse er et øjebliksbillede af renholdelsesgraden på udvalgte lokalitetstyper i de danske kommuner.
Analysen finder sted i forår/sommer perioden, hvor HDR’s medarbejdere besøger 20 forskellige typer af lokaliteter i hver af de kommuner, som er tilmeldt processen.
12 af lokaliteter er af bymæssig karakter, og de resterende 8 er indenfor boligområder og naturkategorien.
Analysen består af en optælling af skod, småt affald og stort affald på de enkelte lokaliteter. Hvert tredje år suppleres dette med en optælling i affaldstyper. Der undersøges 4 målepunkter på hver lokalitet, altså i alt 80 målepunkter pr. kommune.

En tendensanalyse
Analysen af det henkastede affald viser tendenser i renholdelsesniveauet på de offentlige arealer. Resultatet er naturligvis påvirkeligt af årstiden, idet borgere ikke smider den samme mængde affald om sommeren som om vinteren, og vejret har
også en indflydelse, idet affaldet flytter sig i blæsevejr, og der er færre borgere og dermed mindre affald på gaderne i regnvejr.
Affaldsmængderne vil også være påvirket af særlige arrangementer i byrummet og rengøringstidspunktet, altså hvornår og hvor ofte kommunen rengør på det pågældende målepunkt.
Der tages højde for disse faktorer ved at gennemføre analyserne, på den enkelte lokaltet, i den samme periode hvert år, Men de indbyggede usikkerheder bevirker, at det kun er tendenser der kan vise, også hvad angår udviklingen i affaldsmængderne år for år.

Affaldsanalysens anvendelse
Ser man på alle affaldsanalysens resultater, så er det nedenstående områder, som HDR i særlig grad koncentrerer sig om. HDR arbejder ud fra den strategi, at analysen kan tjene som et hjælpeværktøj til kommunen, både i forhold til en vurdering renholdeseskvaliteten rundt om i kommunen, men også når nye affaldsløsninger skal findes ude på de enkelte lokalitetstyper.

HDR udarbejder en afsluttende rapport til den enkelte kommune som kan medvirke til følgende punkter:

 • En fastlæggelse af renholdelsesniveauet på de 20 lokalitetstyper ud fra en
  Top-Down strategi, hvor kommunen primært bør sætte fokus på de kritiske
  lokaliteter med meget henkastet affald.

 • En beskrivelse af udviklingstendenser i affaldsmængderne på lokalt niveau.

 • Giver anbefalinger til indsatsområder med henblik på forandringer og forbedringer
  i kommunens renholdelsesstandard.

 • Inviterer til kommunikation af rapportens resultater både internt i kommunen
  og eksternt mod borger og medier.

 • Via HDRs indekssystem kan kommunen i anonymiseret form se indeksniveauet
  (renholdelseskvaliteten) i andre kommuner af samme størrelse.

I 2023 besøgte HDR 32 kommuner og mere end 2600 målepunkter. Læs rapporten her og bliv opdateret på tendenserne og nøgletallene. HDR Affaldsanalyse 2023

Et hjerteligt tak til alle vores samarbejdspartnere