Login - Vidensportal
Facebook
Instagram
Youtube

Medlemskab af HDR


Et HDR-medlemskab er relevant for alle kommuner, virksomheder og organisationer, der arbejder professionelt med fagområder inden for affald og genanvendelse. Et konstruktivt samarbejde med medlemmerne i HDR er af største betydning for Hold Danmark Rent. Der er derfor konstant fokus på det enkelte medlems faglige udfordringer og interesseområder inden for temaerne henkastet affald og genanvendelse. Dialog og sparring er centrale redskaber og derfor bevæger Hold Danmark Rent ’s projektledere sig konstant rundt i landet, for at møde de projektmedarbejdere, driftsmedarbejdere- og ledere, som har udfordringerne med henkastet affald tæt inde på livet.

Hold Danmark Rent har gennem mere end 10 år udviklet en stor viden og en bred kompetence ved at samarbejde med de danske kommuner. Samarbejdet har naturligvis udgangspunkt i det henkastede affald og de opgaver og forhold, der er forbundet hermed. Det er generelt meget praktisk orienteret og fokuserende på konkrete løsninger, men medlemskabet kan også inkludere aktiviteter af mere strategisk karakter.  

Et kommunalt HDR-medlemskab koster kr. 16.000 årligt og indeholder følgende:    

En årlig Affaldsanalyse på kommunens arealer
Som en del af medlemskabet tilbydes kommunen at få gennemført en lokal HDR Affaldsanalyse af det henkastede affald. Denne analyse giver adgang til ny lokal viden via kvalitative borgerinterviews, tekniske visuelle vurderinger af renholdelsesgraden på 20 udvalgte lokaliteter samt en optælling af affald. Analysens resultater afleveres i fortrolighed til kommunen i en let overskuelig og handlingsorienteret rapport. I rapporten er det muligt, i anonymiseret form, at sammenligne kommunens renholdelsesniveau med andre kommuner af samme størrelse. (Kommunen betaler et mindre tillægsgebyr til HDR ved gennemførelse af Affaldsanalysen.)

1 årligt dialogmøde
HDR tilbyder kommunen ét årligt dialogmøde, hvor typisk Affaldsanalysen resultater tales igennem og hvor der i særlig grad er fokus på de lokaliteter der er kritiske i renhold. På mødet i kommunen, deltager typisk medarbejdere fra kommunens drifts- og kommunikationsafdeling. HDR udarbejder et præsentationsmateriale (PowerPoint) der viser Affaldsanalysens hovedresultater. Dette materiale fremsendes sammen med rapporten og kan benyttes i forbindelse med den interne kommunikation.

Altid adgang til faglig sparring
HDR tilbyder medlemskommunen en faglig sparring på specifikke problemstillinger, processer eller projekter, der relaterer sig til emnet henkastet affald. Dette kan foregå enten via mail eller fx online møder. Er der brug for et længere projektsamarbejde afregnes dette særskilt.

Deltagelse i faglige erfagrupper
Som HDR-medlem bliver man inviteret til at være med når der afholdes faglige erfa-møder, med relation til temaet henkastet affald.

Invitation til den årlige Videns- og Inspirationskonference
Som medlem af HDR modtager kommunen direkte invitation til den årlige Videns og Inspirationskonference. Medlemmer får rabat ved deltagelse på konferencen.

HDR-medlemskab tilbydes også til virksomheder og organisationer, der har en grøn profil eller ønsker at arbejde målrettet med et miljøtema. Henkastet affald har mange miljømæssige aspekter og inddrager mange forskellige aktører. Eksempelvis er vi alle først og fremmest borgere og forbrugere og medvirker derigennem til hele det cirkulære affaldsmæssige system. Det betyder at mange givetvis har en holdning til, hvor rent der skal være i vores nærmiljø, hvordan affaldet skal sorteres og hvad vi selv kan bidrage med for at Danmark bliver endnu renere og fri for affald i naturen. Hvad mon jeres medarbejdere tænker om dette?

Et HDR-medlemskab koster kr. 10.000 årligt og indeholder følgende:    

2 årlige dialogmøder
HDR tilbyder virksomheden/organisationen 2 årlige dialogmøder, hvor der tages udgangspunkt i medlemmets tiltag og projekter indenfor temaet Henkastet affald. Møderne er tilbud til virksomheden/organisationen og HDR sørger for indkaldelse og mødeplanlægning. Der afregnes kilometerpenge efter statens takster.

Altid adgang til faglig sparring
HDR tilbyder en faglig sparring om mulige udviklingsprojekter lokalt eller nationalt indenfor området affald og genanvendelse. Hvis dette udvikler sig til projekter af længere varighed, udarbejdes der altid en projektplan med tilhørende budget og tidsplan.

Invitation til den årlige Videns- og Inspirationskonference

Et hjerteligt tak til alle vores samarbejdspartnere