Login - Vidensportal
Facebook
Instagram
Youtube

Single Use Plastic Directive SUPD


EU-kommissionen har vedtaget et direktiv, engangsplastdirektivet (Single-Use Plastic Directive, SUPD), som har til formål at reducere mængden af engangsplast, som havner i naturen. Direktivet træder i kraft i 2023 og Engangsplast direktivet foreskriver, at producenterne af en række forskellige produkter herunder cigaretter, skal være med til at dække omkostningerne forbundet med affaldshåndtering og oprydning af producenternes markedsførte produkter.

En stor del af det affald, der indsamles i de offentlige skraldespande, og som er henkastet på offentlige arealer, er engangsplastik. Med Engangsplastikdirektivet (Single-Use Plastics Directive, herefter SUPD) pålægges producenter af otte typer af engangsplastikprodukter en række nye ansvarsområder, herunder oprydningsansvaret for deres respektive produkter. Dette indbefatter, at producenterne skal afholde en andel af de offentlige renholdelsesomkostninger til henholdsvis indsamling og oprydning, svarende til den andel, deres produkter udgør af den samlede renholdelsesopgave.

På denne baggrund har HDR i samarbejde med en række testkommuner og med producenterne af bl.a. cigaretter (”skod”) igangsat en tværorganisatorisk analyse, som supplement til den analyse som blev gennemført af Miljøstyrelsen i 2020.

Analysen har følgende primære formål:

  1. -at fastlægge de samlede gennemsnitlige renholdelsesomkostninger hos primært kommunerne, hvor der sættes fokus på omkostningerne i forskellige kommunestørrelser vedr. renhold i det offentlige rum. Vejdirektoratet og Naturstyrelsen er også omfattet af analysen
  2. -at udvikle en mulig standard for renhold og ønsket renholdelsesniveau i det offentlige rum.
  3. -at fastlægge en egnet beregningsmodel for fordeling af omkostninger fra producenter til kommuner.
  4. -at udvikle løsninger i det offentlige rum, som kan medvirke til en nedbringelse af henkastet affald på de enkelte lokalitetstyper.

Der er tale om et tværorganisatorisk projekt, hvor der bl.a. deltager 4 testkommuner. Analyserne gennemføres i et samarbejde mellem HDR, COWI, Tobaksproducenterne og testkommunerne.

Projektet vil blive gennemført i perioden frem til august måned 2021.

Et hjerteligt tak til alle vores samarbejdspartnere